Sowadylmadyk polýarizirlenen infragyzyl ýadro toplumy

Sowadylmadyk polýarizirlenen infragyzyl ýadro toplumy

  • Sowadylmadyk polýarizirlenen infragyzyl ýadro toplumy

    Sowadylmadyk polýarizirlenen infragyzyl ýadro toplumy

    Ectionüze çykarmak tehnologiýasynyň ösmegi bilen, infragyzyl kesgitlemegiň takyklygy we duýgurlygy barha ýokarlanýar, ýöne adaty infragyzyl signallaryň mahsus aýratynlyklarynyň çäklendirilmegi sebäpli maksatly tapmagyň we kesgitlemegiň ähtimallygyny gowulandyrmak kyn.Infragyzyl polýarizasiýa şekillendiriş tehnologiýasy nyşanyň intensiwligi, polýarizasiýasy we şekili ýaly köp ölçegli aýratynlyk maglumatlary hemmetaraplaýyn alyp biler, nyşanyň we fonyň arasyndaky tapawudy netijeli gowulaşdyryp, nyşanyň jikme-jikliklerini görkezip, nyşany tanamak täsirini ýokarlandyryp biler we pes kontrastda infragyzyl kamuflaage nyşanlaryny netijeli kesgitläň., tebigy fonuny adam tarapyndan ýasalan zatlardan we ş.m. tapawutlandyryň.