dfbf

Biz hakda

图片10

Erbium Tech - Lazer gudratlaryny döretmek

“Erbium Tech”, ýokary derejeli göz üçin ygtybarly lazerler, aýna we diapazonlar ýaly 1535nm önümçilik zynjyrynyň umumy gözlegine we ösüşine we önümçiligine ünsi jemleýär.Ygtybarly, hünärmen, tehnologiki we innowasiýa önümlerini gözlemek maksady bilen, ýokary tehnologiýaly elitalar üçin iň oňat hilli üpjün edýäris we markamyzyň bahasy hem şol elitalar tarapyndan makullanýar.“Erbium Tech” “beýik tehnologiýa iň oňat önümleri getirer” pelsepesini öňe sürýär, şonuň üçin önümlerimiziň uzak möhletleýin ösüşini amala aşyrmak üçin elmydama ugurtapyjylyk ruhuny öňe sürýäris.

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz “ýeke-ýekeden” ýöriteleşdirilen hyzmatlary amala aşyrýar.Lazer fotoelektrik önümleri, modullar, komponentler we ş.m. öz içine alýan 1535nm göz üçin ygtybarly lazer önümlerini gözlemek, işläp düzmek we satmak bilen meşgullanýarys Erbium Tech, 10 million RMB başlangyç maýasy bilen 2016-njy ýylda esaslandyryldy, şu wagta çenli has köp zat bar 12,000 inedördül metr ofis binasy we zawody bolan 200-den gowrak işgär, üstesine-de, 30-dan gowrak patent aldyk we uniwersitetler, degişli kärhanalar we edaralar bilen gözleg, dizaýn we önümçilik boýunça hyzmatdaşlyk edýäris.

The present world communicates and connects through technology.

Gözleg, ösüş, dizaýn we satuw boýunça hünärmen, gujurly we hyjuwly toparymyz bar.Üznüksiz kynçylyk we jemleniş ruhunda biziň kompaniýamyz elmydama dünýäde öňdebaryjy orunlaryň hataryna girýär, Amerikada, Europeanewropa ýurtlarynda, Japanaponiýada, Koreýada, günorta-günbatar Aziýada we orta gündogar ýurtlarynda gowy abraý gazandy.Köp halkara we içerki ylmy gözleg institutlarynyň we uniwersitetleriniň ilkinji saýlawy bolduk.

Globalhliumumy dünýä ülňülerine eýerip, täzelikleri we çylşyrymlylygy saklamak, ýeňiş gazanmak üçin hyzmatdaşlykda ynam döretmek, müşderilerimiz üçin “hil” we “hyzmat” birinji orunda durmak bilen, ösen, ajaýyp önümleri arzan bahadan hödürleýäris. we global müşderiler üçin satuwdan soňky hyzmat.

Öňdebaryjy tehnologiýany we önümleriň hilini we gowy hyzmaty ösdürmegiň ýoluny tutýarys.Köp ýyllyk ösüş bilen önümlerimiz köp sanly içerki we daşary ýurt taslamalarynda ulanyldy we ygtybarly önümlere öwrüldi. Geljekde ýeňiş gazanmak üçin içerki we daşary ýurtly müşderiler bilen bilelikde işlemek üçin gowy hyzmatymyzy we ajaýyp hilimizi saklarys.

Medeniýetimiz

Maksatlarymyz

Esasy başarnygymyz, “Erbium Tech” -iň optoelektronika we lazer önümleriniň esasy üpjün edijisine öwrülmegine mümkinçilik berýän professional fotoelektrik önümlerine esaslanýar.

Müşderiler bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýýarys, müşderiler üçin dürli ýokary hilli we ýokary ygtybarly programma talaplaryny kanagatlandyrýarys, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümlere.

Geljekdäki gözýetimimiz

Optoelektronika pudagynda dünýäde öňdebaryjy ýurtlaryň birine öwrülmek

Biziň düşünjämiz

Birek-birege bolan ynamymyza esaslanyp, çuňňur tehnologiýany we lazer ösüşini we takyk önümçiligini birleşdirýän iş ulgamyny döredýäris.

Biziň wezipelerimiz

Garaşsyz gözleglerimiz we ösüşlerimiz arkaly iň gowy lazer we fotoelektrik önümleri bilen üpjün etmek.

Müşderilerimize iň gowy hyzmaty bermek we iň uly gymmatlyklara ýetmegine kömek etmek.

Biziň ülňülerimiz

Erbium Tech, professional topar we çuňňur tehnologiýa bilen işlemek arkaly birnäçe milli patent aldy.

Tehniki maýa goýumlaryny, esasy tehnologiýalary toplamagy we has köp oýlap tapyş patentlerini we has peýdaly model patentlerini goşmak üçin esasy mümkinçilikleri artdyrmagy dowam etdireris.

Biziň ugrumyz

Tehnologiki önümçiligiň tarapdary

Ylmy we tehnologiki täzeliklere esaslanyp, gözüň ygtybarly lazer önümleriniň ýokary hilini döretmek, häzirki zaman senagatynyň ösüşiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, biziň bilen ynam döretmek üçin, döredijiligiň paýhasyna ynanýarys, senagaty ösdürmegi, innowasiýa önümlerini we hyzmatlaryny esasy hökmünde kabul edýäris. Müşderiler.

Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy

Wineňiş gazanmak üçin tehnologiýa gözleglerini we ösüşini kabul edýäris we müşderilerimiz bilen öňdebaryjy önümleri öndürmek we dünýäde göz üçin howpsuz lazer kompaniýasyna öwrülmek üçin döredýäris.

Ynam bilen ösmek

Hünärmen ylmy we tehnologiki kompaniýa hökmünde elmydama göz üçin ygtybarly lazer önümleriniň önümçilik ölçegini kesgitlemek, hil we ynamy ýokarlandyrmak, ösüş üçin içerki güýji üpjün etmek üçin elmydama ylym we tehnologiýa ulgamynyň gurluşygyna esaslanýar.

Hekaýamyz

Hünär, ilkinji nobatda, gözleg we ösüş işlerine doly bagyşlaýan garaýyşdyr.Ikinjisi üns, erjellik, üznüksiz pikirlenmek, täzelik we gowulaşmak.

Dünýä ykdysadyýetiniň çalt ösmegi bilen ylym we tehnologiýanyň innowasiýasy we ösüşi hem adam durmuşyny üýtgedýär. Dörediji ylym we tehnologiýanyň güýjüni, ylym we tehnologiýa gözlegleriniň we ösüşiniň ähmiýetini gowy bilýärdi. gözüni goraýan lazerler meýdanyna özüni bagyş etdi.Gözleg we ösüş topary bilen, dünýä tehnologiýasynyň göz üçin ygtybarly lazer senagaty zynjyryna ýolbaşçylyk edýän önümleri döretdi.Şonuň üçin “Erbium Technology” dünýä indi.

Erbium Tech, gözüň howpsuz lazeriniň ylmy we hünär taýdan ösmegine ynanýar.Global ylmy we tehnologiki täzeliklere hormat goýýarys we ondan öwrenýäris.Önümçilik toparymyz bilen bilelikde işlemek, ähli çig mal ussatlyk bilen döredilýär we her jikme-jiklik önümlerimiziň ajaýyp hilini görkezýär.

Her önümiň işlemegiň we howpsuzlygyň ajaýyp integrasiýasyna ýetmegini üpjün etmek üçin elmydama täzelikleri yzarlaýarys.Şu wagta çenli göz üçin ygtybarly lazer önümlerini ösdürmek bilen öz gymmatymyza ýetdik we bu ugurda tapawutlanýarys, şeýlelik bilen, Erbium Tech göz üçin lazer hünärmeni emele gelýär.

Gözleg we ösüş ruhumyz hemmelere ynam we batyrlyk getirýär.Batyrlyk, erjellik we ynam bilen durmuşymyzdaky kynçylyklary ýeňip geçmäge, garaňky gijäni geçip, ýyldyzlary görmäge umytly garaýarys.

Kwil dolandyryşy

Standartlara laýyklykda :

Temperatura (-40 ° C, 55 °): MIL-STD-810G usuly 501.5 we 502.5 usulyna laýyklykda.

Wibrasiýa: MIL-STD-810G “Kompozit tigirli ulag usuly 514.6C-3/4-nji kategoriýa” laýyklykda

Basyş (2500 m): MIL-STD-810G usuly 500.5 2-nji prosedura laýyklykda.

Çyglylyk (30 ° C, 60 ° C we% 95 otnositel çyglylyk): MIL-STD-810G usuly 507.5

Şok: (ähli oklarda 20g, 11ms): MIL-STD-810G 516.6 usulyna laýyklykda 1-nji prosedura

Elektronika: MIL-STD 461F "Goşun, ýer" (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103) laýyklykda

Gorag: ≥IP51

Laboratoriýamyz

factory-(1)
factory-(2)
factory (10)
factory (9)
factory (11)
factory (12)

Şahadatnama

  • certificate1
  • certificate2
  • certificate3
  • certificate4
  • certificate5
  • certificate6
  • certificate7