dfbf

Biz hakda

ERDI TECH LTD1

ERDI TECH LTD Lazer aralygyndaky ygtybarly strategiki hyzmatdaş

Siçuan welaýatynyň Çengdu şäheriniň ýokary tehnologiýa zolagynda ýerleşýän ERDI TECH LTD, "harby-raýat integrasiýasynyň" esasy ösüş strategiýasyna ünsi jemleýär.Önümlerimiz takyk gaýtadan işlemek we ylmy gözlegler ýaly dürli senagat pudaklarynda giňden ulanylýar we lazer aralygy gözlemek, lazer ugrukdyrmak we lazer päsgelçiligi ýaly ugurlarda möhüm rol oýnaýar.Hususan-da, lazer yşyklandyryjylarynyň we uzak aralyga lazer diapazon taslamalarynyň ösüşinde çalt ösüşi başdan geçirdik.

Esasy önümlerimizde ýokary şöhleli Q-kommutasiýa gaty berk lazer çeşmeleri, ýokary ýygylykly impulsly ýarymgeçiriji lazer modullary we komponentleri, orta infragyzyl gaty berk lazerler, ýokary takyklyk uzak aralyga lazer aralyklary we lazer yşyklandyryjylary bar.

ERDI TECH LTD2

Önümiň artykmaçlyklary

Productshli önümlerimiz 1000-nji synp otaglarynda ýygnalyp, möhürlenendir, ýokary we pes temperatura synaglary, täsir titremesi synaglary we halkara ülňülerine laýyklykda ýol ulaglary simulýasiýa synaglary ýaly dürli çylşyrymly şertlerde uzak möhletli durnukly ulanylmagyny üpjün edýär.

Gözleg we gözleg mümkinçilikleri

Kompaniýamyz döredilen gününden bäri toparymyz ýokary ýygylykly lazer hereketlendiriji zynjyrlarda, optiki dizaýnda, ýokary şöhleli lazer çeşmesiniň dizaýnynda, optoelektroniki kesgitleme we önümiň ygtybarlylygy dizaýnynda uly tejribe toplady. Şeýle hem, içerki optoelektronik pudagyň belli hünärmenlerini hakyna tutduk. we gysga önümiň gözleg-agtaryş sikllerini, durnukly öndürijiligini, ygtybarly hilini we optoelektron pudagynyň ösüşini yzarlamak we dürli ýörite müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak ukybyny üpjün etmek üçin tehniki geňeşçiler hökmünde mugallymlar.

Kompaniýa ondan gowrak peýdaly model patentini aldy we ISO2001 hil ulgamy şahadatnamasyny, ABŞ FDA we Europeanewropa we Amerikan CE ýaly halkara standart şahadatnamalaryny üstünlikli geçdi.

Kompaniýanyň gymmatlyklary

Müşderi merkezi, bazara gönükdirilen, ýokary hilli we täsirli önümleri we hyzmatlary hödürlemegi we yzygiderli täzeläp durmagy maksat edinýäris.Company Vision: Öňümizdäki 3-5 ýylyň içinde “Erdi Technology” içerde we halkara derejede öňdebaryjy optoelektron kärhanasyna öwrülmäge çalyşýar.Biz elmydama innowasiýa we ösüşe boýun bolarys;Erdi lazerlerini gözlemek tükeniksiz!

Gözleg, ösüş, dizaýn we satuw boýunça hünärmen, gujurly we hyjuwly toparymyz bar.Üznüksiz kynçylyk we jemleniş ruhunda biziň kompaniýamyz elmydama dünýäde öňdebaryjy orunlaryň hataryna girýär, Amerikada, Europeanewropa ýurtlarynda, Japanaponiýada, Koreýada, Günorta-Gündogar Aziýada we Eastakyn gündogar ýurtlarynda gowy abraý gazandy.Köp halkara we içerki ylmy gözleg institutlarynyň we uniwersitetleriniň ilkinji saýlawy bolduk.

Globalokary global ülňülere eýerip, müşderilerimiz bilen täzeçillik döredýäris, garşy çykýarys we win-win hyzmatdaşlygyny ýola goýýarys.“Hil” we “Hyzmat” ilkinji nobatda durýar.Dünýä müşderileri üçin amatly, ýokary hilli önümleri we satuwdan soň hyzmat edýäris.Öňdebaryjy tehnologiýany ösdürmegi dowam etdirýäris.Köp ýyllyk ösüş bilen önümlerimiz köp sanly içerki we daşary ýurt taslamalarynda ulanyldy we ygtybarly önümlere öwrüldi.Ygtybarly üpjün ediji hökmünde, siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga garaşýarys.

Medeniýetimiz

Maksatlarymyz

Esasy başarnygymyz, “Erbium Tech” -iň optoelektronika we lazer önümleriniň esasy üpjün edijisine öwrülmegine mümkinçilik berýän professional fotoelektrik önümlerine esaslanýar.

Müşderiler bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýýarys, müşderiler üçin dürli ýokary hilli we ýokary ygtybarly programma talaplaryny kanagatlandyryp, müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümlere.

Geljekdäki gözýetimimiz

Optoelektronika pudagynda dünýäde öňdebaryjy kompaniýalaryň birine öwrülmek

Biziň düşünjämiz

Birek-birege bolan ynamymyza esaslanyp, çuňňur tehnologiýany we lazer ösüşini we takyk önümçiligini birleşdirýän iş ulgamyny döredýäris.

Biziň wezipelerimiz

Garaşsyz gözleglerimiz we ösüşlerimiz arkaly iň gowy lazer we fotoelektrik önümleri bilen üpjün etmek.

Müşderilerimize iň gowy hyzmaty bermek we iň uly gymmatlyklara ýetmegine kömek etmek.

Biziň ülňülerimiz

ERDI TECH, professional topar we çuňňur tehnologiýa bilen işlemek arkaly birnäçe milli patent aldy.

Tehniki maýa goýumlaryny, esasy tehnologiýalary toplamagy we has köp oýlap tapyş patentlerini we has peýdaly model patentlerini goşmak üçin esasy mümkinçilikleri artdyrmagy dowam etdireris.

Biziň ugrumyz

Tehnologiki önümçiligiň tarapdary

Ylmy we tehnologiki täzeliklere esaslanyp, gözüň ygtybarly lazer önümleriniň ýokary hilini döretmek, häzirki zaman senagatynyň ösüşiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak, biziň bilen ynam döretmek üçin, döredijiligiň paýhasyna ynanýarys, senagaty ösdürmegi, innowasiýa önümlerini we hyzmatlaryny esasy hökmünde kabul edýäris. Müşderiler.

Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýasy

Wineňiş gazanmak üçin tehnologiýa gözleglerini we ösüşini kabul edýäris we müşderilerimiz bilen öňdebaryjy önümleri öndürmek we dünýäde göz üçin ygtybarly lazer kompaniýasyna öwrülmek üçin döredýäris.

Ynam bilen ösmek

Hünärmen ylmy we tehnologiki kompaniýa hökmünde elmydama göz üçin lazer önümleriniň önümçilik ölçegini kesgitlemek, hilini we ynamyny ýokarlandyrmak, ösüş üçin içerki güýç bermek üçin ylym we tehnologiýa ulgamynyň gurluşygyna esaslanýarys.

Hekaýamyz

Hünär, ilkinji nobatda, gözleg we ösüş işlerine doly bagyşlaýan garaýyşdyr.Ikinjisi üns, erjellik, üznüksiz pikirlenmek, täzelik we gowulaşmak.

Dünýä ykdysadyýetiniň çalt ösmegi bilen ylym we tehnologiýanyň innowasiýasy we ösüşi hem adam durmuşyny üýtgedýär. Dörediji ylym we tehnologiýanyň güýjüni, ylym we tehnologiýa gözlegleriniň we ösüşiniň ähmiýetini gowy bilýärdi. gözüni goraýan lazerler meýdanyna özüni bagyş etdi.Gözleg we ösüş topary bilen, dünýä tehnologiýasynyň göz üçin lazer senagaty zynjyryna ýolbaşçylyk edýän önümleri döretdi.Şonuň üçin “ERDI TECH Technology” dünýä indi.

ERDI TECH göz üçin ygtybarly lazeriň ylmy we hünär taýdan ösmegine ynanýar.Global ylmy we tehnologiki innowasiýalara hormat goýýarys we ondan öwrenýäris.Önümçilik toparymyz bilen bilelikde işlemek, ähli çig mal ussatlyk bilen döredilýär we her jikme-jiklik önümlerimiziň ajaýyp hilini görkezýär.

Her önümiň işlemegiň we howpsuzlygyň ajaýyp integrasiýasyna ýetmegini üpjün etmek üçin elmydama täzelikleri yzarlaýarys.Şu wagta çenli göz üçin ygtybarly lazer önümlerini öndürmek bilen öz gymmatymyza ýetdik we bu ugurda tapawutlanýarys, şeýlelik bilen, Erbium Tech göz üçin howpsuz lazer hünärmeni emele gelýär.

Gözleg we ösüş ruhumyz hemmelere ynam we batyrlyk getirýär.Batyrlyk, erjellik we ynam bilen durmuşymyzdaky kynçylyklary ýeňip geçmäge, garaňky gijäni geçip, ýyldyzlary görmäge umytly garaýarys.

Kwil dolandyryşy

Standartlara laýyklykda :

Temperatura (-40 ° C, 55 °): MIL-STD-810G usuly 501.5 we 502.5 usulyna laýyklykda.

Wibrasiýa: MIL-STD-810G “Kompozit tigirli ulag usuly 514.6C-3/4-nji kategoriýa” laýyklykda

Basyş (2500 m): MIL-STD-810G usuly 500.5 2-nji prosedura laýyklykda.

Çyglylyk (30 ° C, 60 ° C we% 95 otnositel çyglylyk): MIL-STD-810G usuly 507.5

Şok: (ähli oklarda 20g, 11ms): MIL-STD-810G 516.6 usulyna laýyklykda 1-nji prosedura

Elektronika: MIL-STD 461F "Goşun, ýer" (CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103) laýyklykda

Gorag: ≥IP51

Laboratoriýamyz

456304_ 副本
zawod (10)
zawod (9)
zawod (11)
zawod (12)

Ussahananyň önümçilik çyzgysy

aersd (2)
aersd (4)
aersd (5)
aersd (6)

Ussahananyň önümçilik çyzgysy

aersd (11)
aersd (10)

Mikro gurnama liniýasy

aersd (7)

Denso önümçilik liniýasy

aersd (13)

Meýdanyň mikroskopynyň super çuňlugy

aersd (14)

Synag stansiýasy

aersd (16)

Lazer bellik enjamy

aersd (1)

Ojak

aersd (19)

Ojak peçleri

aersd (15)

Elektron kebşirleýji maşyn

aersd (18)

Awtomatiki paýlaýjy maşyn

aersd (17)

Süýşüriji synag

aersd (12)

baglanyşyk stansiýasy

aersd (3)

Lazer möhürleýji we kebşirleýiş enjamlary

aersd (9)

Paralel kebşirleýiş enjamlary

aersd (8)
aersd (20)

syzdyryjy enjamlar

Şahadatnama

  • şahadatnama1
  • şahadatnama2
  • şahadatnama3
  • şahadatnama4
  • şahadatnama5
  • şahadatnama6
  • şahadatnama7