dfbf

Habarlar

 • Lazer ulanylyşy we bazaryň geljegi

  Lazer ulanylyşy we bazaryň geljegi Giriş: Möhüm optiki enjam hökmünde lazeriň köp sanly amaly we ägirt uly bazar potensialy bar.Bu makala lazerleriň esasy ýörelgeleri bilen tanyşdyrar, olaryň dürli pudaklarda ulanylyşyny öwrener we geljekki ösüşe sabyrsyzlyk bilen garaşýar ...
  Koprak oka
 • Futuristik toplumlaýyn nawigasiýa ulgamlary: Akylly nawigasiýanyň täze döwrüni açmak

  Futuristik toplumlaýyn nawigasiýa ulgamlary: Akylly nawigasiýa gurşunynyň täze döwrüni açmak: Toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy häzirki jemgyýetiň aýrylmaz bölegidir.Ylym we tehnologiýanyň üznüksiz ösüşi we ösüşi bilen nawigasiýa tehnologiýasynda uly böküşiň şaýady bolduk ...
  Koprak oka
 • Programma ssenarileri we lazer araçäkleriniň geljegi

  Lazer diapazony, obýektiň aralygyny ölçemek üçin lazer tehnologiýasyny ulanýan enjamdyr.Lazer çyrasynyň impulslaryny atyp, lazer çyrasynyň gaýdyp gelmeginiň näçe wagt gerekdigini ölçemek bilen obýekt bilen aralyk aralygy arasyndaky aralygy hasaplaýar.Lazer diapazony tapyjynyň ulanylyşy ...
  Koprak oka
 • Süýüm optiki giroskopy: Geljege alyp barýan durnukly nawigasiýa tehnologiýasy

  Süýüm optiki giroskopy: Geljege alyp barýan durnukly nawigasiýa tehnologiýasy Möhüm inertial nawigasiýa tehnologiýasy hökmünde süýümli optiki giroskop howa, kosmos gözlegleri we ýokary takyklyk ýerleşiş ugurlarynda uly mümkinçilikleri görkezdi.Onuň ýokary takyklygy, uzak ömri we daşky gurşawy gowy ...
  Koprak oka
 • Global lazer maksatly dizaýner isleginiň durnukly ösüşi

  Lazer maksatly dizaýner, harby, howpsuzlyk we senagat pudaklarynda giňden ulanylýan ýokary tehnologiýaly önümdir.Soňky ýyllarda global howpsuzlyk ýagdaýynyň üýtgemegi we senagat awtomatizasiýasynyň ösmegi bilen lazer maksatly dizaýner bazary durnukly ösüş depginini görkezdi.Bu arti ...
  Koprak oka
 • Lazer giroskoplarynyň geljegini açmak: Kesgitli çözgüt

  Giriş: Çalt depginde ösýän tehnologiýa dünýäsinde lazer gyroskoplary dürli pudaklar üçin möhüm komponent hökmünde ýüze çykdy.Bu innowasiýa enjamlary, nawigasiýa ulgamlarynda, robotlarda, howa giňişliginde we başgalarda öňe gidişlige mümkinçilik berýän ýokary takyk aýlanma duýgurlyk mümkinçiliklerini hödürleýär.Bu kompýuterde ...
  Koprak oka
 • Lazer aralygyny tapyjylarda rewolýusiýa üstünlikleri: 1535nm tehnologiýany öwrenmek

  Lazer aralygyny tapyjylarda rewolýusiýa üstünlikleri: 1535nm tehnologiýany öwrenmek

  Giriş Çalt ösýän tehnologiýa dünýäsinde lazer diapazonyny tapýanlar dürli pudaklar üçin aýrylmaz gurallara öwrüldi.Lazer aralygyny tapýanlar takyk aralygy ölçemegi teklip edýärler we gözleg, gurluşyk, harby operasiýa we açyk sport ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.Wi ...
  Koprak oka
 • Howa süýümi optiki inertial nawigasiýa çözgüdi

  Howa süýümi optiki inertial nawigasiýa çözgüdi

  Precokary takyk nawigasiýa ulgamy, uçar nawigasiýa gözegçiliginiň we ýarag ulgamynyň takyk hüjüminiň esasy enjamydyr.Esasy shemalary platforma shemalaryny we gaýyş shemalaryny öz içine alýar. Gaýyş inertial tehnologiýasynyň we optiki gyronyň ösmegi bilen, gaýyş biziň üçin giňden ýaýrady ...
  Koprak oka
 • ERDI TECH LTD-iň MS100-B0 Toplumlaýyn nawigasiýa ulgamy onlaýn

  MS100-B0 Toplumlaýyn nawigasiýa ulgamynyň modeli: MS100-B0 Gysga düşündiriş: MS100-B0 integrirlenen nawigasiýa ulgamy, ýokary öndürijilikli MEMS giroskopy we akselerometri gurdy.Hemra nawigasiýa moduly, açyk ýokary takyklyga, tizlige, pozisiýany ölçemäge ýetip biler.Köp se ...
  Koprak oka
 • ERDI TECH LTD-iň MS-100A0 garaýyş ölçeg ulgamy onlaýn

  MS-100A0 garaýyş ölçeg ulgamynyň modeli: MS-100A0 Gysga düşündiriş: MS-100A0, ýokary öndürijilikli MEMS giroskopy we MEMS akselerometri, mikro-mehaniki tehnologiýa (MEMS) ölçeg ulgamyna esaslanýan üç derejeli erkinlik garaýşydyr. , süzgüç algoritmi arkaly pi hasaplaýar ...
  Koprak oka
 • ERDI TECH LTD-iň MEMS AS-001 -okary takyklyk ýapgyt guraly onlaýn

  AS-001 -okary takyklyk ýapgyt guralynyň modeli: AS-001 AS001, mikromehaniki tehnologiýa esaslanýan üç okly akselerometrdir. Speedometr çylşyrymly iş şertlerinde ýokary takyklygy almak üçin ösen signal işleýiş algoritm tehnologiýasyny kabul edýär.Thi ...
  Koprak oka
 • ERDI TECH LTD-iň F120 leeke ok ýokary takyklykly giroskopy onlaýn

  F120 leeke ok ýokary takyklykly gyroskop modeli: F120 Önüm aýratynlyklary ◆ precokary takyklyk moving Hereket edýän bölekler ◆ reliokary ygtybarlylyk we uzak ömür Programma ssenariýasy ◆ Fotoelektrik durnuklaşdyrylyşy ◆ Radar dolandyryşy ile Roketa görkezmesi
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5