dfbf

Habarlar

 • Erbium-doply süýüm güýçlendirijileri (EDFA)

  Erbium doply süýüm güýçlendirijileri (EDFAs) güýçlendiriji serişde hökmünde erbium (Er3 +) ýaly seýrek toprak elementlerini ulanýarlar.Önümçilik döwründe süýüm ýadrosyna dakylýar.Ol aýnadan ýasalan gysga süýüm böleklerinden (adatça 10 m ýa-da ondanam köp), az mukdarda gözegçilik edilýän e ...
  Koprak oka
 • Optiki süýüm üçin tolkun zolagy

  Optiki süýümli aragatnaşyk aragatnaşyk üçin maglumat göteriji hökmünde ýeňil alýar.Süýüm ýadrosy arkaly geçip biler.Şeýle-de bolsa, yşyk şöhleleriniň hemmesi aragatnaşyk üçin amatly däl.Geçiriş ýitgisi dürli tolkun zolagy bilen üýtgeýär.Az ýitgini gazanmak we netijeli bolmak üçin ...
  Koprak oka
 • Lazer diapazonlarynda ulanylýan 1535nm erbium aýna

  Uzak aralyga lazer aralyklary, az sarp edýän, kiçi göwrümli we takyklygy we howpsuzlygy ýokary nyşanlara eýe.Häzirki wagtda lazer diapazonlarynda ulanylýan 1064nm zyňyndy tolkun uzynlygy, retina üçin zyýanly we howpsuzlygymyz üçin gizlin problemalary döreder.Şonuň üçinem bu ...
  Koprak oka
 • Täze önüm çykarylyşy : 1kHz Highokary gaýtalanma tizligi 1535nm tolkun uzynlygy bilen gözüň howpsuz lazeri

  “Erbium Tech” dürli diod lazerlerini işläp düzýär we gözleýär. Şu günler 1535nm tolkun uzynlygy bilen göz üçin ygtybarly lazer çykardyk.-45 ~ 65 under aşagynda işledilip bilner we müşderilerimizden gowy abraý gazanyp biler.1535n ...
  Koprak oka
 • Harby lazer aralygy: Harbylar üçin lazer enjamlary

  Harby lazer Rangefinder, köp güýç bilen dünýädäki standart enjamdyr.Lazer diapazony sanly magnit kompas bilen enjamlaşdyrylan we nyşanyň magnit azimutyny, meýlini we beýikligini üpjün etmäge ökde.Bu ajaýyp tolgundyryjy aralyk, ähli harby gullukçylar üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Süýüm lazeriniň möhüm düzüm bölegi: süýüm-optiki kombinator

  Süýüm-optiki kombinator optiki süýüm birleşdirijisidir, süýümi birleşdirmek tehnologiýasy arkaly iň ýokary derejä çenli süýümden kabul ediş süýümine çykýan optiki energiýany birleşdirip bilýär we ulgama täsirini azaldýar.Süýümli lazer ulgamynda gönüden-göni karar berýän möhüm komponent ...
  Koprak oka
 • Ultraşort impulsynyň utgaşdyryjy tehnologiýasy

  Powerokary güýçli ultraşort impuls lazeri üçin ylmy gözleglere, senagat önümçiligine we biomedikal pudaga uly goşant goşýar.Ultrases impulsynyň birleşdirýän tehnologiýasyny birleşdirýän adaty ulgam 1-nji suratda görkezilýär.
  Koprak oka
 • What kind of laser rangefinders (LRFs) are safer to human eyes?

  Adamyň gözüne haýsy lazer diapazonlary (LRF) has ygtybarly?

  Hemmeleriň bilişi ýaly, lazer aralygynyň lazer şöhlesi howply bolup, gözüň içine girse körlige sebäp bolup biler.Şol sebäpli, her bir lazer aralygyndaky adama ýatlatmak we adamlara bolup biljek zyýanlardan gaça durmak üçin seresaplylyk bellikleri bolmaly.Göz üçin has ygtybarly LRF barmy?D ulanyp, täze görnüşli LRF ...
  Koprak oka
 • Creating High-Precision Glass for NIR Lasers- Erbium (Er) doped phosphate glass

  NIR lazerleri üçin ýokary takyk aýna döretmek - Erbium (Er) doply fosfat aýna

  Erbium (Er) doply fosfat aýnasy köp peýdaly häsiýetleri görkezýär, bu bolsa soňky ýyllarda Er üçin islegiň artmagyna sebäp boldy: lazer aralygy gözlemek, uzak aralyk aragatnaşyk, dermatologiýa we lazer bilen öçürilen spektroskopiýa ýaly giň gerimli programmalar üçin aýna lazerler (LIBS).Erbi ...
  Koprak oka
 • Shortwave Infrared (SWIR) Imaging Aids Laser Tracking, Detection

  Gysga tolkunly infragyzyl (SWIR) şekillendiriş enjamlary lazer yzarlamak, kesgitlemek

  Uruş has assimetrik bolansoň, parahat ilat we beýleki söweşijiler garaşylmadyk emläk zyýany bilen birlikde ölenleriň has köp bölegine öwrülýär.Elbetde, harbylar bu hili ýitgilerden we weýrançylyklardan gaça durmagy umyt edýärler.Has takyklygy üpjün edýän tehnologiýalaryň ösmegi bilen ...
  Koprak oka
 • What does the green laser on the highway do?

  Uly ýolda ýaşyl lazer näme edýär?

  Awtoulag ýoly adamlar üçin syýahat etmek üçin amatly, ýöne awtoulag ýollarynda uzak aralyga sürýän awtoulag sürüjilerini köplenç görýäris we ýakyn ýerlerde ýük awtoulaglaryny görenimizde, ony geçeris ýa-da ondan daşlaşarys.Truckük awtoulagynyň gapdalynda henizem howply.Bir dostum öň uly ýolda sürüp barýardy, ...
  Koprak oka
 • Applications of Lasers

  Lazerler

  Lazer, radiasiýanyň gyjyndyrylmagy bilen sazlaşykly monohromatiki ýagtylygyň güýçli şöhlesini döredýän optiki enjamdyr.Lazer çyrasy adaty yşykdan tapawutlanýar.Onda sazlaşyk, birmeňzeşlik, ugrukdyryjylyk we ýokary intensiwlik ýaly dürli üýtgeşik häsiýetler bar.Bu uniwersitet sebäpli ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2