465nm Gök yşyk lazer

465nm Gök yşyk lazer

465nm gök çyra lazeri, ýokary ýagtylyk, ýokary modulýasiýa ýygylygy we arassa spektr aýratynlyklary bolan import LD-ni kabul edýär.Ylmy gözlegler, lukmançylyk, lazer displeýi, yşyklandyryş we beýleki ugurlar üçin amatlydyr. Lightagtylyk çeşmesi, çykyş güýji, ýygylygy we wezipe sikli ýaly parametrleri aňsatlyk bilen kesgitläp bilýän duýgur ekran bilen dolandyrylýar.Şol bir wagtyň özünde, ulanmagyň amatlylygy üçin ýagtylyk çeşmesi daşarky dolandyryş interfeýsini hem üpjün edýär.Müşderiler TTL modulirleme portundan peýdalanyp, lazeriň ýagty we öçürilen wagtyny daşarky gözegçilik signaly bilen sinhronlamak üçin ulanyp bilerler.Öňki paneldäki açar wyklýuçatel, diňe ygtyýarly işgärleriň ýagtylyk çeşmesine girip biljekdigini kepillendirýär. Mundan başga-da, dürli programmalar üçin tapawutlylyk burçy we dolandyryş usuly ýaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris.Jikme-jiklikler üçin inersenerlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Mundan başga-da, dürli programmalar üçin tapawutlylyk burçy we dolandyryş usuly ýaly ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris.Jikme-jiklikler üçin inersenerlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 • 465nm Gök çyra lazer-2W

  465nm Gök çyra lazer-2W

  465nm lazer-W2

  Tolkun uzynlygy 5 465nm

  Çykyş güýji : 0 ~ 2W (düzülip bilinýän 500W)

  Süýüm optiki birleşdiriji : SMA905

  Üýtgeýän naprýa .eniýe : 230 VAC 50 - 60 Hz (115 VAC islege bagly)

  Uly göwrümli, ýeňil agramly, ygtybarly işlemek, az energiýa sarp etmek, ýokary netijelilik we uzak iş ömri ýaly artykmaçlyklara eýedir we senagatda, radarda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • 465nm gök lazer-5000

  465nm gök lazer-5000

  Lazer görkezişi

  Ekran

  Lazer deňleşdirmesi

  Biohimiýa

  Material barlag Lidar

  OEM görnüşli lazer kellesi hem hödürlenýär (janköýer ýok, aşagyna ýylylyk iberilmeýär)

 • 465nm gök lazer-1500

  465nm gök lazer-1500

  Lazer görkezişi

  Ekran

  Lazer deňleşdirmesi

  Biohimiýa

  Material barlag Lidar

 • 465nm gök lazer-3000

  465nm gök lazer-3000

  Lazer görkezişi

  Ekran

  Lazer deňleşdirmesi

  Biohimiýa

  Material barlag Lidar