dfbf

Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • Harby lazer aralygy: Harbylar üçin lazer enjamlary

  Harby lazer Rangefinder, köp güýç bilen dünýädäki standart enjamdyr.Lazer diapazony sanly magnit kompas bilen enjamlaşdyrylan we nyşanyň magnit azimutyny, meýlini we beýikligini üpjün etmäge ökde.Bu ajaýyp tolgundyryjy aralyk, ähli harby gullukçylar üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Süýüm lazeriniň möhüm düzüm bölegi: süýüm-optiki kombinator

  Süýüm-optiki kombinator optiki süýüm birleşdirijisidir, süýümi birleşdirmek tehnologiýasy arkaly iň ýokary derejä çenli süýümden kabul ediş süýümine çykýan optiki energiýany birleşdirip bilýär we ulgama täsirini azaldýar.Süýümli lazer ulgamynda gönüden-göni karar berýän möhüm komponent ...
  Koprak oka
 • Ultraşort impulsynyň utgaşdyryjy tehnologiýasy

  Powerokary güýçli ultraşort impuls lazeri üçin ylmy gözleglere, senagat önümçiligine we biomedikal pudaga uly goşant goşýar.Ultraşort impulsynyň utgaşdyryjy tehnologiýasyny birleşdirýän adaty ulgam 1-nji suratda görkezilýär.
  Koprak oka
 • Adamyň gözüne haýsy lazer diapazonlary (LRF) has ygtybarly?

  Adamyň gözüne haýsy lazer diapazonlary (LRF) has ygtybarly?

  Hemmeleriň bilişi ýaly, lazer aralygynyň lazer şöhlesi howply bolup, gözüň içine girse körlige sebäp bolup biler.Şol sebäpli, her bir lazer aralygyndaky adama ýatlatmak we adamlara bolup biljek zyýanlardan gaça durmak üçin seresaplylyk bellikleri bolmaly.Göz üçin has ygtybarly LRF barmy?D ulanyp, täze görnüşli LRF ...
  Koprak oka
 • NIR lazerleri üçin ýokary takyk aýna döretmek - Erbium (Er) doply fosfat aýna

  NIR lazerleri üçin ýokary takyk aýna döretmek - Erbium (Er) doply fosfat aýna

  Erbium (Er) dopirlenen fosfat aýnasy köp peýdaly häsiýetleri görkezýär, bu bolsa soňky ýyllarda Er üçin islegiň artmagyna sebäp boldy: lazer aralygy gözlemek, uzak aralyk aragatnaşyk, dermatologiýa we lazer bilen öçürilen spektroskopiýa ýaly giň gerimli programmalar üçin aýna lazerler (LIBS).Erbi ...
  Koprak oka
 • Gysga tolkunly infragyzyl (SWIR) şekillendiriş enjamlary lazer yzarlamak, kesgitlemek

  Gysga tolkunly infragyzyl (SWIR) şekillendiriş enjamlary lazer yzarlamak, kesgitlemek

  Uruş has assimetrik bolansoň, parahat ilat we beýleki söweşijiler garaşylmadyk emläk zyýany bilen birlikde ölenleriň has köp bölegine öwrülýär.Elbetde, harbylar bu hili ýitgilerden we weýrançylyklardan gaça durmagy umyt edýärler.Has takyklygy üpjün edýän tehnologiýalaryň ösmegi bilen ...
  Koprak oka
 • Uly ýolda ýaşyl lazer näme edýär?

  Uly ýolda ýaşyl lazer näme edýär?

  Awtoulag ýoly adamlar üçin syýahat etmek üçin amatly, ýöne awtoulag ýollarynyň sürüjilerini uly ýollarda uzak aralyga sürýänlerini görýäris we ýakyn ýerlerde ýük awtoulaglaryny görenimizde, ony geçeris ýa-da ondan daşlaşarys.Truckük awtoulagynyň gapdalynda henizem howply....
  Koprak oka
 • Lazerler

  Lazerler

  Lazer, radiasiýanyň gyjyndyrylmagy bilen sazlaşykly monohromatiki ýagtylygyň güýçli şöhlesini döredýän optiki enjamdyr.Lazer çyrasy adaty yşykdan tapawutlanýar.Onda sazlaşyk, birmeňzeşlik, ugrukdyryjylyk we ýokary intensiwlik ýaly dürli üýtgeşik häsiýetler bar.Bu uniwersitet sebäpli ...
  Koprak oka
 • Lazer diapazonlary üçin umumy howpsuzlyk çäreleri

  1. Ulanylmazdan ozal zeper ýetmezligi üçin lazer diapazonyny barlaň.Zyýan bar bolsa, abatlamak ýa-da çalyşmak üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.2. Lazer diapazony gaty sowuk gurşawdan ýyly gurşawa getirilende (we tersine), aralyk görkezijisi ...
  Koprak oka
 • Ysraýylyň taktiki lazer açyşyna baha bermek

  Srael 2020-nji ýylda lazer ýaraglaryny öndürmek ugrunda işleýändigini aýdýar. (Ysraýylyň Goranmak ministrliginiň rugsady bilen) recentlyakyn wagta çenli ýokary energiýaly lazerleriň harby taýdan ulanylmagy hakykatdan has fantastika bolupdy.Bu üýtgäp başlaýar.Ysraýylyň Goranmak ministrligi ...
  Koprak oka
 • Hindi deňiz flotuna lazer gözellikleri bilen üpjün etmek üçin “Bharat Electronics”

  Hindistanda döwlet eýeçiligindäki goranyş we howa giňişligi firmasy Bharat Electronics Limited (BEL) Hindi deňiz floty üçin radiasiýa şöhlelerini (lazer dazzler) stimulirlenen zyňyndy arkaly ýagtylygy güýçlendirmek barada şertnama aldy.Şertnama laýyklykda BEL ilki bilen 20 sany lazer Dazzler bilen üpjün eder, bu bolsa ...
  Koprak oka
 • Türkiýe ýerüsti, lazer bilen dolandyrylýan ilkinji raketasyny öndürip başlaýar

  ANKARA, Türkiýe - Türkiýäniň döwlet gözegçiligindäki raketa öndürijisi Roketsan, ýurduň üstünden ýerüsti, lazer bilen dolandyrylýan raketa öndürmek boýunça ägirt uly maksatnama taýynlady.Resmiler 230mm TRGL-230 esasan Türkiýäniň daşary ýurt operasiýalarynda ulanylar diýdiler.Raketa garaşylýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2