dfbf

Habarlar

 • Lazer diapazonlary üçin umumy howpsuzlyk çäreleri

  1. Ulanylmazdan ozal zeper ýetmezligi üçin lazer diapazonyny barlaň.Zyýan bar bolsa, abatlamak ýa-da çalyşmak üçin habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.2. Lazer diapazony gaty sowuk gurşawdan ýyly gurşawa getirilende (we tersine), aralyk görkezijisi ...
  Koprak oka
 • Ysraýylyň taktiki lazer açyşyna baha bermek

  Srael 2020-nji ýylda lazer ýaraglaryny öndürmek ugrunda işleýändigini aýdýar. (Ysraýylyň Goranmak ministrliginiň rugsady bilen) recentlyakyn wagta çenli ýokary energiýaly lazerleriň harby taýdan ulanylmagy hakykatdan has fantastika bolupdy.Bu üýtgäp başlaýar.Ysraýylyň Goranmak ministrligi ...
  Koprak oka
 • Hindi deňiz flotuna lazer gözellikleri bilen üpjün etmek üçin “Bharat Electronics”

  Hindistanda döwlet eýeçiligindäki goranyş we howa giňişligi firmasy Bharat Electronics Limited (BEL) Hindi deňiz floty üçin radiasiýa şöhlelerini (lazer dazzler) stimulirlenen zyňyndy arkaly ýagtylygy güýçlendirmek barada şertnama aldy.Şertnama laýyklykda BEL ilki bilen 20 sany lazer Dazzler bilen üpjün eder, bu bolsa ...
  Koprak oka
 • Türkiýe ýerüsti, lazer bilen dolandyrylýan ilkinji raketasyny öndürip başlaýar

  ANKARA, Türkiýe - Türkiýäniň döwlet gözegçiligindäki raketa öndürijisi Roketsan, ýurduň üstünden ýerüsti, lazer bilen dolandyrylýan raketa öndürmek boýunça ägirt uly maksatnama taýynlady.Resmiler 230mm TRGL-230 esasan Türkiýäniň daşary ýurt operasiýalarynda ulanylar diýdiler.Raketa garaşylýar ...
  Koprak oka
 • SWIR lazerleriniň gözüň howpsuz aralygynda ulanylmagy

  Gysga tolkunly infragyzyl lazerleriň iň kämillik ulanylyşy göz üçin lazer aralygydyr.Köplenç elde göterilýän lazer aralygy we ulagda oturdylan ýangyn dolandyryş ulgamy lazer aralygy üçin ulanylýan önüm enjamlarynyň köp modeli bar.Bu önümlerde ulanylýan lazer “Raman” ýygylyk çalşygy ...
  Koprak oka
 • SWIR lazerleriniň fotoelektrik gözleginde we garşylyklaýyn gözlegde ulanylyşy

  Gysga tolkunly infragyzyl lazerleriň dürli nesil mehanizmine görä gysga tolkunly infragyzyl lazerleriň üç görnüşi bar, ýagny ýarymgeçiriji lazerler, süýümli lazerler we gaty berk lazerler.Olaryň arasynda gaty berk lazerleri optiki çyzykly wa esasynda gaty berk lazerlere bölmek bolar ...
  Koprak oka
 • “Erbium Technology” 60g-dan az kiçi görnüşli LRF-leri gözleri bilen şöhlelendirýär

  Fotoelektrik kesgitleýiş ulgamynyň esasy datçigi hökmünde göz bilen howpsuz mikro-miniatýura aralygy ulgamy takyk maksatly aralyk maglumatlary bilen üpjün edip biler we ulgamyň wezipesini ýerine ýetirmek üçin zerur şertleri üpjün edip biler.Önümiň bu görnüşi, dünýädäki sma islegine gönükdirilendir ...
  Koprak oka
 • Lazer görkezmesi näme?

  Lazer görkezmesi, robot ulgamyny lazer şöhlesi arkaly maksatly ýagdaýa gönükdirýär.Robotyň lazer görkezmesi, görkezmäniň takyklygyny ýokarlandyrmak üçin lazer çyrasyny, şekili gaýtadan işlemegi we aragatnaşygy taslamak arkaly amala aşyrylýar.Esasy ideýa, lazer arkaly robotyň maksat pozisiýalaryny görkezmek ...
  Koprak oka