dfbf

Habarlar

Ultraşort impulsynyň utgaşdyryjy tehnologiýasy

Powerokary güýçli ultraşort impuls lazeri üçin ylmy gözleglere, senagat önümçiligine we biomedikal pudaga uly goşant goşýar.Ultraşort impulsynyň tehnologiýasyny birleşdirýän adaty ulgam 1-nji surat hökmünde görkezilýär.

 

                                                           Surat 1 Plýus birleşdirmek / bölmek usullary

Lazer tohumlarynyň impulsy birnäçe impulslara bölüner, soňra onuň güýji AMP bilen güýçlendiriler, bölünen impulslaryň hemmesi birleşip, impulsyň energiýasyny we güýjüni ýokarlandyrar.Çyzykly däl täsirlerden gaça durmak üçin ilki güýç güýçlendirmek üçin lazer tohumlarynyň impulsyny giňeltmek, soň bolsa impulsyň giňligini gysmak üçin CPA tehnologiýasy ulanylar.Ultraşort impulsynyň sazlaşykly birleşmegini gazanmagyň üç ýoly bar: giňişlikdäki bitewi birleşme, bölünen impuls güýçlendirmek (DPA) we impuls stakasy.

Giňişlikdäki utgaşyk utgaşma nukdaýnazaryndan (1-nji surat) esasy tehnika üznüksiz lazer bilen deňdir.Lazer tohumlary bölüji bilen bölünýär, her bölünen biri faza modulýatory we güýç güýçlendiriji bilen güýçlendirilýär we ahyrynda bir integrasiýa hökmünde birleşýär.

Ikinji ýol, lazer impulsyny biri-birinden aýrylan we täsir etmeýän her lazer yzygiderliligine bölýän DPA (1-nji surat).Bu lazer yzygiderliligi çykyş impulsynyň iň ýokary güýjüni ýokarlandyrmak üçin lazer impulsyna birleşer.

Impuls stakasy (1-nji surat) köp impulslary GTI we SND (stack-and-dump) arkaly gazanyp boljak bir impulsda jemläp biler.

10.3kw ultra çalt süýümli lazer birleşmesinde we 100 kanally uly massiwli süýümli lazer birleşmesinde birleşip, ähmiýetini gazanan we lazer ýygylygynyň öwrülişinde ähmiýetine düşünen tehnologiýa bilen lazerleri birleşdirýän tehnologiýa oýlanyp tapylan bir wagtyň özünde diýen ýaly. lazer radar we lazer gollanma ýyldyzy.Lazerleriň tehnologiýasyny yzygiderli täzeläp durmak, yzygiderli birleşdirmek üçin täze ýagtylyk çeşmesini üpjün edýär, munuň öwezine ýagtylyk çeşmesiniň ýagtylygy yzygiderli utgaşdyrmak tehnologiýasyna daýanýar.

Has köp önüm maglumatlary, web sahypamyza girip bilersiňiz:

https://www.erbiumtechnology.com/

E-poçta:devin@erbiumtechnology.com

WhatsApp: + 86-18113047438

Faks: + 86-2887897578

Goşuň: No.23, Çaoýang ýoly, Sihe köçesi, Longquanyi distrcit, Çengdu, 610107, Hytaý.


Täzelenme wagty: Maý-29-2022