dfbf

Habarlar

Lazerler

Lazer, radiasiýanyň gyjyndyrylmagy bilen sazlaşykly monohromatiki ýagtylygyň güýçli şöhlesini döredýän optiki enjamdyr.

Lazer çyrasy adaty yşykdan tapawutlanýar.Onda sazlaşyk, birmeňzeşlik, ugrukdyryjylyk we ýokary intensiwlik ýaly dürli üýtgeşik häsiýetler bar.Bu üýtgeşik aýratynlyklar sebäpli lazerler dürli programmalarda ulanylýar.

Lazerleriň iň möhüm goşundylary:

 • Lukmançylykda lazerler

 • Aragatnaşykdaky lazerler

 • Senagatdaky lazerler

 • Ylymda we tehnologiýada lazerler

 • Harby lazerler

 

Lukmançylykda lazerler

 1. Lazerler gansyz operasiýa üçin ulanylýar.

 2. Lazer böwrek daşlaryny ýok etmek üçin ulanylýar.

 3. Lazer rak keselini anyklamakda we bejermekde ulanylýar.

 4. Lazerler göz obýektiwiniň egriligini düzetmek üçin ulanylýar.

 5. Lazerler içegedäki ýaralary ýüze çykarmak üçin süýüm-optiki endoskopda ulanylýar.

 6. Bagyr we öýken kesellerini lazer ulanyp bejermek mümkin.

 7. Lazerler mikroorganizmleriň we öýjükleriň içki gurluşyny öwrenmek üçin ulanylýar.

 8. Lazerler himiki reaksiýalary öndürmek üçin ulanylýar.

 9. Plazma döretmek üçin lazerler ulanylýar.

 10. Ösümlikleri üstünlikli aýyrmak üçin lazerler ulanylýar.

 11. Lazerler dişleriň kariesini ýa-da çüýrän bölegini aýyrmak üçin ulanylýar.

 12. Lazerler düwürtikleri bejermek, sellýulit we saç aýyrmak ýaly kosmetiki bejergilerde ulanylýar.

 

Aragatnaşykdaky lazerler

 1. Lazer çyrasy az ýitgi bilen uly aralyklara maglumat ibermek üçin optiki süýümli aragatnaşykda ulanylýar.

 2. Lazer çyrasy suwasty aragatnaşyk ulgamlarynda ulanylýar.

 3. Lazerler kosmos aragatnaşygynda, radarlarda we hemralarda ulanylýar.

 

Senagatdaky lazerler

 1. Lazer aýna we kwars kesmek üçin ulanylýar.

 2. Lazerler toplumlaýyn zynjyrlaryň (IC) böleklerini kesmek üçin elektron pudaklarynda ulanylýar.

 3. Lazerler awtoulag pudagynda ýylylygy bejermek üçin ulanylýar.

 4. Lazer çyrasy, önümde çap edilen ştrih kodundan dükanlarda we işewürlik kärhanalarynda dürli önümleriň öňünden kesgitlenen bahalary baradaky maglumatlary ýygnamak üçin ulanylýar.

 5. Ultramelewşe lazerler ýarymgeçiriji pudaklarda fotolitografiýa üçin ulanylýar.Fotolitografiýa, ultramelewşe şöhläni ulanyp, çap edilen elektron tagtasyny (PCB) we mikroprosessor öndürmek üçin ulanylýan usuldyr.

 6. Lazerler aerozol burunlaryny burawlamak we gerekli takyklykdaky orifleri dolandyrmak üçin ulanylýar.

 

Ylym we tehnologiýa boýunça lazerler

 1. Lazer bölejikleriň Brownian hereketini öwrenmäge kömek edýär.

 2. Geliý-neon lazeriniň kömegi bilen ýagtylygyň tizliginiň ähli tarapa deňdigi subut edildi.

 3. Lazeriň kömegi bilen bir maddadaky atomlaryň sanyny sanap bolýar.

 4. Kompýuterlerde saklanan maglumatlary ykjam diskden (CD) almak üçin lazerler ulanylýar.

 5. Lazerler CD-ROM-da köp mukdarda maglumat ýa-da maglumatlary saklamak üçin ulanylýar.

 6. Lazerler, howany hapalaýan gazlary we beýleki hapalaýjylary ölçemek üçin ulanylýar.

 7. Lazerler ýeriň aýlanyş tizligini takyk kesgitlemäge kömek edýär.

 8. Lazerler kompýuter printerlerinde ulanylýar.

 9. Lazerler, obýektiw ulanmazdan kosmosda üç ölçegli suratlar öndürmek üçin ulanylýar.

 10. Lazerler ýer titremelerini we suwasty ýadro partlamalaryny ýüze çykarmak üçin ulanylýar.

 11. Galli arsenid diod lazeri, bir sebiti goramak üçin görünmeýän diwar gurmak üçin ulanylyp bilner.

 

Has köp önüm maglumatlary, web sahypamyza girip bilersiňiz:

https://www.erbiumtechnology.com/

E-poçta:devin@erbiumtechnology.com

WhatsApp: + 86-18113047438

Faks: + 86-2887897578

Goşuň: No.23, Çaoýang ýoly, Sihe köçesi, Longquanyi distrcit, Çengdu, 610107, Hytaý.


Täzelenme wagty: Apr-01-2022