dfbf

Habarlar

Süýüm lazeriniň möhüm düzüm bölegi: süýüm-optiki kombinator

Süýüm-optiki kombinator optiki süýüm birleşdirijisidir, süýümi birleşdirmek tehnologiýasy arkaly iň ýokary derejä çenli süýümden kabul ediş süýümine çykýan optiki energiýany birleşdirip bilýär we ulgama täsirini azaldýar.Süýümli lazer ulgamynyň möhüm düzüm bölegi bolup, lazer güýjüniň ýokary ýa-da pesdigini, ýagty şöhläniň hilini we lazerleriň howpsuz işlemegini gönüden-göni kesgitleýär.

Süýüm kombinatorlarynyň iki görnüşi bar, biri nasos kombinatory, beýlekisi güýç kombinatory.

1) Nasos kombinatory (1-nji suratda görkezilişi) nukdaýnazaryndan köp nasos çyrasyny bir süýüme birleşdirip nasos güýjüniň ýokarlanmagyna kömek edip biler.

2) Ikinjisi güýç kombinatory (ýa-da 2-nji suratda görkezilişi ýaly bir re modeimli süýümli optiki kombinator), bir re modeimli süýümi bir süýüme birleşdirip, çykyş güýjüni ýokarlandyrmagy maksat edinýär.

 

Surat 1 Nasos kombinatory

 

 

Surat 2 -eke re modeimli süýümli optiki kombinator

Gurluşyna görä, süýüm-optiki kombinator iki görnüşe bölünip bilner, biri signal süýümini öz içine almaýan Nx1 süýüm-optiki kombinator (3-nji suratda görkezilýär), beýlekisi (N + 1) x1 süýüm-optiki; signal süýümini öz içine alýan kombinator (4-nji suratda görkezilýär).Bu kombinatorlary öndürmek prosesinde süýümler signal giriş üçin ortadaky signal süýüminiň töwereginde berk we simmetrik görnüşde gurşalan bolmaly.

Nx1 süýüm-optiki kombinator barada aýdylanda bolsa, diňe bir re modeimli süýümli optiki kombinator däl, eýsem nasos kombinatory hem bar.N süýümleri bir re modeimli ýa-da uly tertipli meýdan süýümi bolsa, çykyş güýjüni ýokarlandyrmak üçin N lazerleri bilen birigip bilýär, bu ýagdaýda bir re modeimli süýümli optiki kombinator hökmünde çykyş edýär.N süýümi köp re modeimli süýüm bolsa, nasos kombinatory hökmünde hereket edýän nasos güýjüni ýokarlandyrmak üçin N nasos çeşmeleri bilen birleşip biler.

 

3-nji surat Nx1 süýüm-optiki kombinator

(N + 1) x1 süýüm-optiki kombinator barada aýdylanda bolsa, ol nasos kombinatorydyr we adatça güýçlendiriji ulgamda ulanylýar.Ortadaky bir re modeimli süýüm, signal ibermek üçin signal süýümi, töweregindäki süýüm nasosyň ýagtylyk çeşmesini geçirmek üçin N köp re modeimli süýümdir.Bu görnüşli kombinator, adatça MOPA üçin ulanylýar.

 

4-nji surat (N + 1) x1 süýüm-optiki kombinator

 

Bir re modeimli süýümli optiki kombinatory nädip ýasamaly:

Bir re modeimli süýümli optiki kombinatoryň üç bölegi bar: giriş süýümi, TFB (süýümli birleşdirilen süýüm bukjasy) we çykyş süýümi.

Has süýümli birleşdirilen süýüm paketini çykyş süýümi bilen gowy birleşdirmek üçin süýüm paketiniň kesişýän bölegi tegelek bolmaly we adaty altyburçlyga öwrülmegi üçin berk tertipli bolmaly.Bu etapda ilkinji ädim giriş süýümlerini bir bukja öwürmek, soňra bolsa birleşdirilen süýüm paketini has gowulaşdyrmak we çykyş süýümi bilen birikmek üçin bil bölegini kesmekdir.Ahyrynda, durnukly işlemegini we gowy ýylylyk ýaýramagyny üpjün etmek üçin, mis we alýumin ýaly bedeni ýaly ýokary ýylylyk geçirijilik materiallaryny ýygnaň.Zerur bolsa, paketde suw sowadyjy gurluş dörediler.

 

Has köp lazer önümleri üçin web sahypamyza göz aýlaň.

https://www.erbiumtechnology.com/eye-safer-laser/

https://www.erbiumtechnology.com/1570nm-opo-laser/

https://www.erbiumtechnology.com/1064nm-yag-laser/

https://www.erbiumtechnology.com/fiber-coupled-laser/

E-poçta:devin@erbiumtechnology.com

WhatsApp: + 86-18113047438

Faks: + 86-2887897578

Goşuň: No.23, Çaoýang ýoly, Sihe köçesi, Longquanyi distrcit, Çengdu, 610107, Hytaý.


Täzelenme wagty: Iýun-02-2022